İlaç Ara

CARBOPLATIN TEVA 150 mg/15 ml liyofilize enj. flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KULLANMA T ATIMATT

CARBOPLATIN-TEVA T50 mg/T5 mL i.v. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 mL’sinde 10 mg karboplatin içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARBOPLATIN TEVA nedir ve ne için kullanılır?

2. CARBOPLATIN TEVA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARBOPLATIN TEVA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARBOPLATIN TEVA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CARBOPLATIN TEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARBOPLATIN TEVA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARBOPLATİN-TEVA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavi sırasında bebeğinizi emzirme mel is iniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilere ilişkin çalışma gerçekleştirilmemiştir.

Bununla birlikte, CARBOPLATİN-TEVA bulantı, kusma, görme    anormallikleri    ve

ototoksisiteye yol açabileceğinden, hastalar bu olayların araç veya makine kullanımı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda uyarılmalıdır.

CARBOPLATIN TEVA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

CARBOPLATİN-TEVA sarı humma aşısıyla birlikte kullanılmamalıdır.

CARBOPLATİN-TEVA’nın canlı (ateüe) aşılar ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATİN-TEVA’nın fenitoin (çeşitli tipte havale ve nöbetleri tedavi etmek için kullanılır) ile kombinasyonu tavsiye edilmez.

CARBOPLATİN-TEVA’nın aminoglikozidler (antibiyotikler) veya kıvrım diüretikleri (idrar söktürücüler) ile birlikte verilişi, böbreklerde ya da kulağın duyma ile denge fonksiyonlarında hasara yol açabilir.

CARBOPLATİN-TEVA’nın kemik iliğinde kan hücre oluşumunu etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

5.CARBOPLATIN TEVA’in saklanması

Formülünde antibakteriyel koruyucu bulunmadığından, arta kalan çözelti bu süre zarfından sonra atılmalıdır.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklanmalıdır.

DEVAMINI OKU

2.CARBOPLATIN TEVA nedir ve ne için kullanılır?

CARBOPLATİN-TEVA, 15 mL’lik enjeksiyonluk çözelti içeren 1 adet flakon şeklindedir. CARBOPLATİN-TEVA, etkin madde olarak 150 mg karboplatin içermektedir.

CARBOPLATİN-TEVA antineoplastik (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) ağır metal kompleksleri grubuna ait, sitostatik (hücre bölünmesini durduran) bir ilaçtır. CARBOPLATİN-TEVA tek başına veya diğer kanser ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.

CARBOPLATİN-TEVA aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Yumurtalık kanseri
 • Testis germ hücre tümörleri
 • Küçük hücreli akciğer kanseri
 • Diğer kötü huylu kanserler:
 • Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, kötü huylu akciğer zarı kanseri (mezotelyoma), meme kanseri, baş-boyun kanserleri, özofagus (yemek borusu) kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, idrar kesesi kanseri, yumuşak doku ve kemik kanserleri, lenf kanserleri, bazı cilt kanserleri.

DEVAMINI OKU

3.CARBOPLATIN TEVA nasıl kullanılır ?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Normal olarak CARBOPLATİN-TEVA ayda bir kez infüzyon şeklinde uygulanacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

CARBOPLATİN-TEVA, size uzman bir doktor tarafindan, toplardamar içine uygulama yolu ile verilecektir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda CARBOPLATİN-TEVA kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üstündeki hastalarda hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

Özel kullanım durumlan:Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri <60 mL/dk. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (kemik iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır.

Kreatinin klerensi dakikada 15 mL veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Eğer CARBOPLATİN-TEVA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARBOPLATIN TEVA kullanırsanız

Doktorunuz, durumunuza göre size doğru dozun verilmesini sağlayacaktır. Fazla kullanım durumunda, yan etkilerde artış yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, bu yan etkiler için tedavi uygulayacaktır.

CARBOPLATİN-TEVA için özel bir antidot (zehirlenmede toksik etkiyi önleyici ilaç) yoktur.

CARBOPLATİN-TEVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARBOPLATIN TEVA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARBOPLATİN-TEVA ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CARBOPLATIN TEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, CARBOPLATİN-TEVA kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

Çok yaygın:    10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın:    100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Yaygın olmayan:    1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

10.000    hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:


10.000    hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:
 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (kan hücreleri) değişiklikler (miyelosüpresyon)
 • Anemi (kansızlık)
 • Böbreklerdeki kreatinin klerensinde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Kann ağrısı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma
 • Yaygın:
 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (istenmeyen kanama durumları)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (mükosit)
 • Kızarıklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunları
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürogenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayanıklılığında kayıp veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde inflamasyon (optik nörit)
 • Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:
 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (renal toksisite)
 • İkincil habis (köyü huylu ) tümörler
 • Kendinizi hasta    hissettiğiniz veya hasta olduğunuz    için aldığınız ilaçlarla    çoğu kez ilişkili
 • merkezi sinir sistemi semptomları

 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enjeksiyon yeri    çevresinde kızarıklık, şişme ve    ağrı veya ölü deri    (enjeksiyon yeri
 • reaksiyonu)

 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasar    veya karaciğer hücrelerinin ölümü.
 • Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.

 • Hemolitik-üremik    sendrom (akut böbrek yetmezliği,    kırmızı kan hücreleri    sayısında azalma
 • [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)

 • Şiddetli aleıjik    reaksiyonlar (anafilaksis/anafilaktoid reaksiyonlar).    Şiddetli aleıjik
 • reaksiyonun semptomlan arasmda ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapakları, yüz ya da dudakların şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), çarpıntı (taşikardi), ürtiker, nefes darlığı (dispne), baş dönmesi ve anafilaktik şok yer alır.

 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlarının tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU