İlaç Ara

CEFIZOX 500 mg IM/IV enj. için toz içeren flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Satış Fiyatı
14.93 TL [ 6 Ekim 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFİZOX 500 mg IM/IV Enjeksiyon için toz içeren flakon

Kas ya da toplar damar içine enjeksiyon olarak uygulanarak kullanılır.

Etken Madde

Herbir flakon 500 mg seftizoksim sodyum içerir.

Yardımcı maddeler

Çözücü ampulde enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFIZOX nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFIZOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFIZOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFIZOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFIZOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFIZOX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Cefizox 500 mg IM/IV, sefalosporin türü antiboyotiklere aşın duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

CEFIZOX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEFİZOX enjeksiyon yoluyla uygulanan bir ilaç olduğundan aç ya da tok karnına alınabilir.

Yeterli beslenemeyen veya parenteral yolla beslenen hastalarda K vitamini eksikliği semptomları oluşabileceği için bu hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

CEFlZOX’un hamilelerde güvenilirliğini gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte gerektiğinde hamilelerde doktorunuzun kararıyla kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFİZOX düşük konsantrasyonlarda anne sütü yoluyla atılır. Emziren annelere Cefizox uygulanırken dikkat gösterilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

CEFİZOX’un araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

CEFİZOX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakında önemli bilgiler

Özel dikkat ve önlem gerektirecek bir madde içermemektedir. Bir flakondaki sodyum miktarı 3 mmol olup bu durum, sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CEFİZOX’un tek başına böbrekler üzerine zararlı değildir. Buna karşılık, diğer sefalosporinlerle ve aminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında böbreklere zararlı reaksiyonlar bildirilmiştir. Cefizox ile birlikte veya kısa bir süre önce oral probenesid (CEFİZOX ve benzer ilaçlann böbreklerden atılımmı azaltan bir ialç) uygulanırsa seftizoksimin böbreklerden ikincil atılım yolunda azalma olur ve bu durum ilacın daha yüksek ve uzun süreli serum konsantrasyonlarının oluşmasına yol açar.

Diüretiklerle (furosamid gibi) birlikte tedavi sırasında böbrek bozukluğu artabilir. Mekanizması bilinmemektedir fakat diğer yapıca aynı gruptaki ilaçlarla da bu tarz bozukluklar gözlenmiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEFIZOX’in saklanması

CEFİZOX’u çocukların göremeyecekleri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFIZOX’i kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394 İstanbul

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

DEVAMINI OKU

2.CEFIZOX nedir ve ne için kullanılır?

CEFİZOX geniş etki alanına sahip çok güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle şiddetli ve hastanede takip gerektiren enfeksiyonlar da (menenjit, zatürre, kemik enfeksiyonları gibi...) dahi! olmak üzere birçok farklı bakteriye güçlü bir etki ihtiyacı olan durumlarda tedavide kullanılabilir. Bakteriler tarafından antibiyotiklere karşı geliştirilen dirence karşı da oldukça dayanıklı bir moleküldür.

CEFİZOX’ un görünümü ve kutunun içeriği

Kutuda, 1 flakon ve çözücü ampul ile bulunur.

DEVAMINI OKU

3.CEFIZOX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Uygun doz ve uygulama sıklığına doktorunuz kara verecektir. Hastalığınızın ne olduğu ve hastalığınızın şiddeti doktorunuzun size uygulanacak ilaç miktarı ve sıklığını belirlemede önemli olacaktır.

Genel olarak erişkinlere günde 2-3 dozda 1-2 gramdan en fazla 12 grama kadar uygulama yapılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece kas içine uygulanır.Kesinlikle damar içine uygulanmaz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çözücü ampulü enjeksiyonluk su içeren İM/İV formu 6 aylıktan itibaren çocuklara uygulanabilir. Uygun doz vücut ağırlığına göre saptanır. 50 mg/kg/gün dozunda tedaviye başlanır gerekirse günlük doz 200 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği / karaciğer yetmezliği

Esas olarak idrar yoluyla atıldığından böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerektirir. Sizin için uygun dozun ne olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Karaciğerde yetmezliğinde doz ayarlaması genel olarak gerekmez, doktorunuz sizin durumunuzu değerlendirerek en doğru kararı verecektir.

Doktorunuz hastalığınıza bağh olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer CEFİZOK’un etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFIZOX kullanırsanız

CEFIZOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEFIZOX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir CEFİZOX dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

CEFİZOX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Seftizoksim ile geri çekilme ya da geri tepme şeklinde herhangibir etki potansiyeli beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFIZOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFİZOX’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

•    Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

•    Derinin ve gözlerin sarılaşması (sanlık)

•    Ciddi diyare (ishal)

•    Döküntü

•    Baygınlık

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut CEFİZOX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya yatırılmanıza gerek olabilir.

ise, sizin hastaneye


Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın olmayan:

•    Aşın duyarlılık (hassasiyet),

•    Deri döküntüsü,

•    Kaşıntı,

•    Ateş

Seyrek:

•    İshal (diyare),

•    Kusma, bulantı,

•    Vajina iltihabı (vajinit),

•    Karaciğer testlerinde enzim değerlerinde (SGOT, SGPT ve alkalen fosfataz) geçici yükselme,

•    Kan tahlillerinde kan değerlerinde değişmeler (Eozinofili ve trombosit gibi bazı kan hücrelerinin sayısında geçici artış),

•    Karaciğer testlerinde enzim değerinde (Bilirubin) artış,

•    Böbrek test değerlerinde geçici artış (BUN ve kreatinin düzeyinde geçici yükselmeler görülebilir)

•    Enjeksiyon yerinde yanma, selülit.

•    Damar içi uygulamada damar iltihaplanması (flebit), ağrı, sertleşme.

Çok seyrek:

•    Kan hücre sayılarında değişiklik (Nötropeni, lökopeni ve trombositopeni) bildirilmiştir.

Bunlar, CEFİZOX’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU