İlaç Ara

CEFUROL 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren 1 flakon 1 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı
21.05 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFUROL 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakonda 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda 788,89 mg sefuroksim bulunmaktadır.

Bir çözücü ampulde 30 mg lidokain hidroklorür bulunmaktadır.

Yardımcı madde:

Bir çözücü ampul; enjeksiyonluk su ve sodyum hidroksit içerir.

sodyum

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFUROL nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFUROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFUROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFUROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFUROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFUROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

* Sefuroksime, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEFUROL’ün içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Akut porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hıstalık)

ı

Eğer;

■ Penisilinlere veya diğer beta-Iaktam grubu diğer antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.

■ Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi CEFUROL’ün de uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium difficiie) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

■ Tedavi sırasında veya tedaviden hemen sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi veya sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürsen!?, derhal doktorunuza başvurunuz. Sefuroksim tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu haya :ı tehdit edici olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç ku 11 anmayınız.

■ İdrarınızda şeker testi yapılıyorsa, CEFUROL bu testin sonucunu etkileyebilir.:

■ Doğum kontrol ilacı alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İlave bir önlem atmanıza gerek olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFUROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFUROL’ün deneysel olarak kanıtlanmış, bebeğin gelişimi üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamakta ise de bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında özel dikkat gösterilerek uygulanmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFUROL anne sütüne de geçtiğinden, emziren anneler dikkatli kullanmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Sefuroksim bazen baş dönmesi gibi yan etkiler ile ilişkili olabileceğinden, araç sürme, kullanma yeteneğini bozabilir.

makine


Bu tıbbi ürün her dozunda 1,8 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü {sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CEFUROL doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılırsa, bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bazı ilaçlar CEFUROL’ün etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

■ Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)

■ Aminogiikozid sınıfı antibiyotikler

■ Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)

■ Doğum kontrol ilaçlan

Bu durumlar sizin için geçerli ise doktorunuza söyleyiniz. CEFUROL ile tedavi böbrek fonksiyonunuzu izlemek için ekstra kontrollere ihtiyaç duyabilirsiniz.

olurken


5.CEFUROL’in saklanması

CEFUROL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Açılmamış flakon: 25°C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Flakon açıldıktan sonra hemen çözücü ampul ile sulandırılmalıdır.

Hazırlanan çözeltiler sadece buzdolabında (2-8°C) 48 saate kadar, oda sıcaklığında (25 saate kadar saklanabilir.

°C) 24

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFUROL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFUROL’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CEFUROL’ü şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahihi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, Topkapı – İSTANBUL

Üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12, (34010)r – İSTANBUL

34010) ’opkapı No: 12,

Çözücü ampul üretim yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. (34010) Topkapı – İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.CEFUROL nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

3.CEFUROL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

CEFUROL’ü kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire tarafından uygulanmalıdır. Sadece kas içine ilave edilerek verilebilir. Damar içine uygulanmamalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yenidoğan, bebek ve çocuklarda sefuroksim dozu vücut ağırlığına göre ayarlanmaktadır. Yaşlılarda kullammı:

Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır. Böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır.

CEFUROL aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

CEFUROL’ü kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya ecz,acı ile görüşünüz.

Eğer CEFUROL’iin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFUROL kullanırsanız


CEFUROL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unutursanız mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra) önceki gibi devam ediniz.

CEFUROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEFUROL’ü doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanın.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFUROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CEFUROL kullanımında çok seyrek, ani gelişen, ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer kısımlarında şişme ve zor nefes alma gibi belirtiler oluştuğundan derhal dokturunuza bildiriniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

- Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birindea fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)

Eozinofili (kanda eozinofıl sayısında artış)

- Nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında artış)

Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler Enjeksiyon yerinde geçici ağrı ya da iltihap

Yaygın görülmeyen yan etkiler:

- Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda lökosit sayısında azalma

Deri döküntüleri, kurdeşen, kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonlar İshal, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar Serum bilirubin düzeylerinde geçici yükselmeler

Seyrek görülen yan etkiler:

Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)

İlaç ateşi

Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)

Çok seyrek görülen yan etkiler:

- Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

Ani aşırı duyarlılık (anafılaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları İnterstİtiyal nefrit (iştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı)

Derideki kan damarlarının iltihaplanması (kutanöz vaskülit)

Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele bejnzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)

Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hkstalık)

Çok seyrek görülen bu yan etkiler ile karşılaşıldığında doktorunuza söyleyiniz ve hem kesiniz.

;n ilacı


Pazarlama sonrası deneyimlerden edinilen verilere göre ürolojik bozukluklardan biri olan böbrek fonksiyon bozukluğu da görülen yan etkiler arasında bulunmaktadır.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU