İlaç Ara

DROSER burun damlaSI 20 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
12.93 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DROSER burun damlası Yalnızca burun içine uygulanır.

Etken Madde

Sodyum    klorür

Yardımcı maddeler

Deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DROSER nedir ve ne için kullanılır?

2. DROSER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DROSER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DROSER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DROSER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DROSER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Ürünün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.

DROSER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kullanırken damlalıklı uç burun mukozasına temas etmemelidir.

Haricen buruna damlatılarak kullanılır,

Parenteral yolla kullanılmaz.

Aynı şişe değişik kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Ambalaj açıldıktan sonra 5 gün içerisinde kullanılmalıdır.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

DROSER’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DROSER’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik döneminde kullanımında anneye sağlayacağı yarar ile bebekte meydana gelebilecek potansiyel riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sodyum klorür’ün insan ya da hayvan sütü ile atıldığına ilişkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Sodyum klorür’ün süt ile atılmasına yönelik fızikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. DROSER emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

DROSER’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel uyarı gerektiren bir madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kolloidal gümüş ve gümüş nitrat çözeltileri ile gümüş klorür halinde çökelebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DROSER’in saklanması

DROSER ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Dikkat: Şişe açıldıktan sonra 5 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DROSER’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi    : Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. No: 7/3 06520 Balgat-ANKARA Üretim yeri    :    Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş

06760 Çubuk-ANKARA

DEVAMINI OKU

2.DROSER nedir ve ne için kullanılır?

DROSER etkin madde olarak sodyum klorür içerir.

DROSER. 20 mPIik damlalıklı, PE kapaklı, PE şişelerde sunulan berrak ve renksiz bir çözeltidir.

DROSER. çeşitli nedenlerden dolayı kurumuş ve rahatsızlık veren burun içi mukozasının nemlendirilmesine. varsa mukoza şişliğinin normale döndürülmesine. solunumun rahat ve kolay yapılmasına yardımcı olmak üzere kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.DROSER nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemişse;

Yetişkinlerde günde 3-4 defa her bir burun deliğine 1-2 damla.

Uygulama yolu ve metodu

Burun deliğine damlatılarak uygulanır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemişse;

Bebek ve çocuklarda günde 1-2 defa 1-2'şer damla olarak her bir burun deliğine tatbik edilmelidir.

Yaşlılarda Kullanım:

Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

ı


Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek, Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer DROSER İn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DROSER kullanırsanız

DROSER 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DROSER'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DROSER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DROSER ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DROSER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DROSER’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar (Kızarıklık, kaşıntı, şişme (özellikle yüz ve boğazda), baş dönmesi.

nefes bozukluğu)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin DROSER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Elde verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek:

- Burun mukozasında lokal iritasyon

- Kuruma

- Batma

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU