İlaç Ara

FUCITEC %2 krem 20 gr

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FUCİTEC % 2 krem

Haricen kullanılır.

Etken Madde

Bir gram krem, 20 mg fıısidik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Butilhidroksi anisol, setil alkol, sıvı parafın, beyaz yumuşak parafin, polisorbat 60, gliserin, potasyum sorbat, saf su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FUCITEC nedir ve ne için kullanılır?

2. FUCITEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FUCITEC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FUCITEC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FUCITEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCITEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Fusidik asit ve tuzlarına veya diğer bileşenlerden herhangi birine aleıjik (aşın duyarlı) iseniz,

 • Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

  •    Açık yaralara uygulanmaz, aksi halde aleıjik reaksiyonlara neden olur.

  FUCITEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda size veya çocuğunuza FUCİTEC kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  •    Gözde irritasyona sebep olabileceğinden göz çevresindeki cilt enfeksiyonlarında

  •    Bütün diğer haricen kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama nedeniyle, temas duyarlılığı ve antibiyotiğe karşı direnç gelişmesi riski olduğunda

  “Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  FUCITEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FUCITEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FUCİTEC’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FUCİTEC’in emzirenlerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirilmek koşulu ile kullanılmalıdır.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  FUCİTEC merkezi sinir sistemini baskılamadığı için araç sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası değildir.

  FUCITEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Butil hidroksi anisol ve setil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  FUCİTEC için bildirilmiş bir ilaç etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.FUCITEC’in saklanması

  FUCİTEC ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında, direkt güneş ışığı ve sıcaktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUCITEC’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  34398 Şişli-İSTANBUL

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

 • DEVAMINI OKU

  1. FUCİTEC Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

  FUCİTEC plastik kapaklı, 20 g’lık laleli alüminyum tüplerde sunulur.

  FUCİTEC’in etkin maddesi olan fiısidik asit; bir antibiyotik olup birçok organizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir.

  FUCİTEC’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.FUCITEC nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  FUCİTEC lezyonlara günde 2-3 kez ve doktorun önerdiği süre uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  FUCİTEC cilt yüzeyine haricen uygulanır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  FUCİTEC’in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

  Eğer FUCİTEC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCITEC kullanırsanız

  FUCİTEC ’ten kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  FUCITEC'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  FUCİTEC ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etki beklenmemektedir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi FUCITEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİTEC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  •    Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  •    Cilt döküntüleri

  •    Ciltte yanma, batma hissi

  •    İrritasyon

  •    Kuruma

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler: Egzema, ürtiker, göz çevresinde şişme ve yüzde kızarma ‘Bunlar FUCİTEC’in hafif yan etkileridir.’

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU