İlaç Ara

OFERTA 5 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
99.19 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

OFERTA 5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Olanzapin

Her film tablet 5 mg olanzapin içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit (El71), polietilen glikol 3000, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OFERTA nedir ve ne için kullanılır?

2. OFERTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OFERTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OFERTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.OFERTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OFERTA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer, olanzapine veya OFERTA’nın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşrrt duyarlrlrğrnrz varsa). Alerjik reaksiyon döküntü, kaşrnma, yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlrğr şeklinde tanrnabilir. Bunlardan herhangi biri olursa doktorunuza danrşrnrz.
 • Eğer, daha önceden dar açrlr glokom gibi tanrsr konulmuş göz problemleriniz varsa.
 • OFERTA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Bu tip ilaçlar, başlrca yüz ve dilde anormal hareketlere neden olabilirler. Eğer OFERTA verildikten sonra bunlart yaşarsanrz, doktorunuza bildiriniz.
 • Bu tip ilaçlar, çok nadir olarak ateş, daha hrzlr soluma, terleme, kas sertliği, uyuşukluk veya uykulu olma gibi belirtilerin beraber görülmesine neden olur. Bu durumun görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Ciddi yan etkilere yol açabileceğinden, OFERTA’nrn demansr (bunama) olan yaşlr hastalarda kullanrmr tavsiye edilmez.
 • Eğer aşağrdaki hastalrklardan herhangi biri sizde varsa, doktorunuzla mümkün olduğunca çabuk temasa geçiniz:

  ■    Diyabet (şeker hastalrğr)

  ■    Kalp hastalrğr

  ■    Karaciğer veya böbrek hastalrğr

  ■    Parkinson hastalrğr

  ■    Epilepsi (sara hastalrğr)

  ■    Prostat sorunları

  ■    Barsak trkanmasr (paralitik ileus)

  ■    Kan hastalrklarr

  ■    İnme veya “minör” inme (inmenin geçici belirtileri)

  Eğer demansrnrz (bunama) varsa, siz veya bakrcrnrz/akrabanrz inme veya “minör” inme yaşayrp yaşamadrğrnrzr doktorunuza söylemelidir.

  Eğer 65 yaşrn üzerindeyseniz doktorunuz rutin bir önlem olarak tansiyonunuzu takip edebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danrşrnrz.

  Çocuklar

  OFERTA, 13 yaşrn altrndaki hastalar için uygun değildir.

  OFERTA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OFERTA ve alkolün birlikte alrnmasr uyku haline neden olabileceğinden, OFERTA ile birlikte hiç alkol alrnmamalrdrr.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danrşmadan OFERTA’yr hamilelik srrasrnda kullanmamalrsrmz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  OFERTA az miktarda anne sütüne geçtiği için emzirme döneminde bu ilaç kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı

  OFERTA’nın uykuya neden olma riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda araç ve makine kullanmayınız. Doktorunuza danışınız.

  OFERTA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  OFERTA, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  OFERTA’yı kullanırken sadece doktorunuzun izin verdiği diğer ilaçlan alınız. OFERTA’nın huzursuzluk tedavisinde kullanılan ilaçlarla, uyku ilaçlarıyla (sakinleştiriciler) ve ruhsal çöküntüye karşı olan ilaçlarla (antidepresanlar) birlikte kullanımı uyku hali hissetmenize neden olabilir.

  OFERTA dozunuzu değiştirmeniz gerekebileceğinden, fluvoksamin (bir antidepresandır) ya da siprofloksasin (bir antibiyotiktir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

  Parkinson hastalığı için ilaç alıyorsanız doktorunuza özellikle söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.OFERTA’in saklanması

  OFERTA ’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OFERTA’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükdere Cad. 34398 Maslak – İstanbul

  Üretim yeri : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Çanta 34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.OFERTA nedir ve ne için kullanılır?

OFERTA, 28 ve 84 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir. OFERTA, yuvarlak, beyaz renkli ve bir yüzü çentikli film kaplı tabletlerdir.

OFERTA antipsikotikler adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

OFERTA, gerçekte var olmayan şeyleri duymak, görmek veya hissetmek, yanlış inanışlar, anormal şüphecilik, içine kapanmak gibi semptomların eşlik ettiği bir hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca bu hastalığı yaşayan hastalar kendilerini depresif, endişeli veya gergin hissedebilirler.

OFERTA, coşkulu ve fazlasıyla enerjik hissetme, normalden çok daha az uykuya ihtiyaç duyma, birbirini kovalayan fikirler öne sürerek çok hızlı konuşma ve bazen aşırı sinirlilik gibi semptomların eşlik ettiği bir durumu tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca bu durumla birlikte olabilen duygudurum iniş (deprese) ve çıkışlarını engelleyen bir duygudurum dengeleyicidir. OFERTA benzer durumların tedavisi için 13-17 yaş arasındaki ergen hastalarda da kullanılabilir.

DEVAMINI OKU

3.OFERTA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

OFERTA’yı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde doktor veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz kaç tane OFERTA tablet kullanmanız ve ilaca ne kadar süreyle devam etmeniz gerektiğine karar verecektir. OFERTA’nın günlük dozu 5 ila 20 mg arasındadır. Belirtilerinizin tekrar görülmesi durumunda doktorunuza danışınız ancak doktorunuz söylemedikçe OFERTA kullanmayı bırakmayınız.

13-17 yaş arası ergenlerde tavsiye edilen başlangıç dozu 2.5-5 mg’dır. Uygun tedavi dozuna hekiminiz karar verecektir.

OFERTA tableti doktorunuzun tavsiyesi üzerine günde bir kez alınız. Tabletlerinizi hergün aynı zamanda alınız. Tableti yemekler ile birlikte ya da tek başına almanız fark etmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu

OFERTA film tabletler ağız yoluyla alınır. OFERTA tabletleri bütün olarak su ile yutmaksınız.

2.5 mg’lık doz, 5 mg çentikli tabletin bölünmesiyle alınabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OFERTA kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla OFERTA kullanırsanız

OFERTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OFERTA'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi hatırladığınız anda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OFERTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuzun söylediği sürece OFERTA almaya devam etmeniz önemlidir.

OFERTA’yı aniden kullanmayı bırakırsanız terleme, uyuyamama, titreme, heyecan veya bulantı ve kusma görülebilir. Tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz size kademeli olarak doz azaltmanızı önerebilir.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi OFERTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa OFERTA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyon (öm. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalpte ritim bozukluğu
 • Koma veya ketoasidoz (kan ve idrardaki ketonlar) ile bağlantılı şeker hastalığı veya şeker hastalığının kötüleşmesi
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OFERTA’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tedavinin erken döneminde, yatar ya da oturur pozisyondan kalkarken sersemlik hissi ya da bayılma (düşük kalp atım hızı ile)
 • Karaciğer hastalığı (cildin ve gözün beyaz kısımlarında sararma ile ortaya çıkar)
 • Düşük kalp atım hızı
 • Uzamış ve/veya ağniı sertleşme (ereksiyon)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Genellikle nöbet geçmişi olanlarda sara nöbeti (epilepsi)
 • Ciddi kann ağnsı, ateş ve bulantıya/kusmaya neden olan pankreas iltihabı
 • Vücut ısısında düşüş
 • Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler

 • Kilo alımı
 • Uyku hali
 • Ateş, hızlı soluma, terleme, kaslarda sertlik ve sersemlik hissi ya da uyku hali kombinasyonu
 • Kandaki prolaktin (süt salgısını uyaran hormon) düzeylerinde artış Yaygın yan etkiler
 • Bazı kan hücrelerinde ve kandaki yağ miktanndaki değişiklikler
 • Kan ve idrarda şeker düzeylerinde artış
 • Açlık hissinde artış
 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Kas sertliği ya da spazm (göz hareketleri dahil)
 • Konuşmada problem
 • Anormal hareket (özellikle yüz veya dilde)
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Deride döküntü
 • Güç kaybı
 • Aşın yorgunluk
 • Ellerde, bileklerde veya ayaklarda şişme ile anlaşılan su tutması
 • Erkek ve kadınlarda cinsel istek azalması ya da erkeklerde sertleşme sorunu ile görülen cinsel işlev bozukluğu
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Gün ışığına karşı hassasiyet
 • Saç dökülmesi
 • İdrar tutamama
 • Adet dönemlerinin olmaması ya da azalması
 • Anormal anne sütü üretimi ya da anormal büyüme gibi kadın ve erkeklerin göğüslerindeki değişiklikler
 • Titreme
 • Yüzde şişme ile anlaşılan su tutması Seyrek yan etkiler
 • Venöz tromboembolik olay (VTO) riski
 • Titreme ve ateş
 • Sersemlik hissi
 • Diğer yan etkiler (görülme sıklıkları eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

 • Gözün dairesel hareketine sebep olan göz kası spazmlan
 • Açıklanamayan ani ölüm
 • Bacaktaki toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu) veya akciğer embolisi (belirli bir nedeni olmadan ansızın soluksuz kalma hissi, soluk alırken göğüste ağrı, baygınlık hissi, öksürükle kanlı balgam çıkartma, nabızda hızlanma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir)
 • Kalbin anormal ritmi
 • Açıklanamayan sızı ve ağrılar ile kendini gösteren kas hastalığı Bunlar OFERTA’nın hafif yan etkileridir.
 • Olanzapin kullanırken bunaması (demans) olan yaşlı hastalar inme, zatürre, idrar kaçırma, düşmeler, aşırı yorgunluk, var olmayan şeyleri görme (halüsinasyonlar), vücut ısısında artış, ciltte kızarıklık ve yürümede zorluktan şikayet etmektedirler. Bu özel gruptaki hastalarda bazı ölüm vakaları da bildirilmiştir.

  Antipsikotik ilaçlar ile tedavi edilen bunamaya (demansa) bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riski yüksektir.

  Parkinson hastalığı olan hastalarda OFERTA belirtileri kötüleştirebilir.

  Bu tipte ilaçlan uzun bir süre boyunca alan kadınlarda seyrek olarak süt gelmeye başlamış, adet dönemi atlamış ve düzensiz adet dönemleri olmuştur. Bu kalıcı olursa hemen doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde (son 3 aylık dönem) OFERTA kullanan kadınlann bebeklerinde titreme, uyku hali ve sersemlik hissi çok seyrek olarak görülebilir.

  13-17 yaş arasında görülebilen yan etkiler:

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın yan etkiler:

 • Uyku hali
 • Kilo artışı
 • Baş ağnsı
 • İştah artışı
 • Baş dönmesi
 • Kann ağnsı
 • Kol ve bacaklarda ağn
 • Halsizlik
 • Ağız kuruluğu
 • Yaygın yan etkiler:

 • Kabızlık
 • Burun-boğaz iltihabı
 • İshal
 • Huzursuzluk
 • Kanda karaciğer enzimlerinde (ALT, AST) yükselme
 • Hazımsızlık
 • Burun kanaması
 • Solunum yolu enfeksiyonu
 • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
 • Eklemlerde ağrı
 • Kas-iskelet sertliği
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU