İlaç Ara

OLMETEC PLUS 20 mg/25 mg 28 film kaplı tablet {Pfizer}

Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

OLMETEC PLUS 20/25 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg Olmesartan medoksomil ve 25 mg Hidroklorotiyazid

Yardıma maddeler:Mikrokristalize selüloz, laktoz monohidrat,

hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit (El 71), talk, hidroksipropilmetilselüloz, demir oksit san (E 172), demir oksit kırmızı (E 172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. OLMETEC PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. OLMETEC PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. OLMETEC PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.OLMETEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OLMETEC PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

– İlacın etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (aleıjiniz) var ise,

•    Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

•    Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

•    Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

•    Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

•    Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

OLMETEC PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Hafif veya orta şiddetli böbrek problemleriniz varsa ya da size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla takip etmek İsteyebilir.

•    Karaciğer hastalığınız var ise,

•    Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,

•    OLMETEC PLUS kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağnsı veya kramplan kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hisi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklannız ortaya çıkarsa,

•    Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

•    Lupus (bir vücut bağışıklık sistemi hastalığı) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.

•    Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımımz var ise, sizde bu ilaca bağlı aşın hassasiyet reaksiyonlan (aleıji) ihtimali artabilir.

•    Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.

•    Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlannda daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlannda dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

•    Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler;

•    OLMETEC PLUS kan yağlanmzı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

•    OLMETEC PLUS’ın potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (öm. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

– Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsamz bunu doktorunuza bildiriniz.

•    Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, OLMETEC PLUS tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

■ OLMETEC PLUS’ın içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

OLMETEC PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

OLMETEC PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet,

bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

OLMETEC PLUS’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir.

Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, OLMETEC PLUS kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

OLMETEC PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

OLMETEC PLUS ile aşağıdaki ilaçlan birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

•    Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

• Kanda potasyum seviyesini etkileyen İlaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

•    Kan basıncım düşüren diğer ilaçlar

•    Ağn kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve salisilatlar)

•    Alkol, barbitüratlar, bazı uyku ilaçlan, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

•    Baklofen (kas gevşetici)

•    Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

• Kolestiramin ve kol esti pol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)

•    Antikolineıjikler (örneğin, atropin ve biperiden)

•    Kalsiyum tuzlan

•    Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)

•    Beta-blokerler

• Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)

• Düşük kan basıncı ve kalp atım hızı için kullanılan ilaçlar (örneğin, noradrenalin)

•    Belirli adale gevşeticiler (Örneğin, tübokürarin)

•    Gut ilaçlan (probenisid, sulfinpirazon ve allopurinol)

•    Amantadin (virüs enfensiyonlannda kullanılan bir ilaç)

•    Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (örneğin, siklofosfamid, metotreksat)

•    Metildopa (kan basıncım düşüren bir ilaç)

•    Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)

• Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)

•    Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

•    Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)

•    Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklannda kullanılan ilaçlar)

•    Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Bazı hastalarda OLMETEC PLUS kullamken alkol aldığında baş dönmesi ve bayılma hissi görülebildiğinden benzer durum sizde de oluşursa alkolle birlikte kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

OLMETEC PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLMETEC PLUS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OLMETEC PLUS’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi; Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.,

Kayışdağı Cad. No:47 Kar Plaza E Blok Kat:3 34752 İçerenköy/Kadıköy-İstanbul

Üretim Yeri: : Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen / Almanya

DEVAMINI OKU

2.OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

OLMETEC PLUS Kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır, 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncım düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncım düşürür.

Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncım bu etkin maddelerin her birinin tek başına yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

OLMETEC PLUS sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.OLMETEC PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

limatlar:

•    OLMETEC PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, günde bir tane, hergün aynı saatte alınız. Bu, günlük en yüksek dozdur.

Uygulama yolu ve metodu

•    OLMETEC PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasmda alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

•    Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

•    Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Karaciğer yetmezliği:

OLMETEC PLUS’ın karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eğer OLMETEC PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OLMETEC PLUS kullanırsanız

OLMETEC PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OLMETEC PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

OLMETEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavinin kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi OLMETEC PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OLMETEC PLLS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz;

•    Bayılma (senkop)

•    Ciltte döküntü ve/veya şişlik, soyulma ve kabarıklık

•    Göğüs ağrısı

•    Nöbetler (istem dışı kasılmalar)

•    Nefes almada güçlük (dispne)

•    Ateş

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OLMETEC PLUS’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Düşük kan basıncı, ayakta iken kan basıncında ani düşme (ortostatik hipotansiyon)

•    Düzensiz nabız

•    Soğuk algınlığı benzeri belirtiler

•    Sarılık

•    Şişmiş ve ağniı tükürük bezleri

•    Boğaz ağnsı

•    Burun akması veya tıkanması

•    Öksürük

■ Solunum yolu iltihabı (Bronşit)

•    İdrar yolu enfeksiyonu

•    Bağırsak tıkanıklığı

•    Görüş bulanıklığı, nesnelerin san görünmesi

•    Kan damarlannda iltihaplanma (flebit)

•    Kan pıhtılan oluşumu (tromboz veya emboli)

•    Pankreas iltihabı (pankreatit)

•    Safra kesesi iltihabı (kolesistit)

Laboratuvar bulgulan (klinik testlerdeki değişiklikler)

•    anemi (alyuvar sayısında azalma)

•    Hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme

•    Akyuvar sayısında azalma

•    Trombosit saysında azalma

•    Kemik iliği haşan

•    Elektrolit değişiklikleri (kandaki iyon; örneğin sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor seviyelerinde değişiklikler)

•    Kanda ürik asit artışı

•    Kan yağlarında artış

•    Kanda üre artışı

•    Kanda kreatinin seviyesinde artış

• Diğer böbrek fonksiyon testlerindeki değişiklikler

• Karaciğer ve kas enzim değerlerinde artış

•    Kan glukoz seviyesinde artış

•    İdrarda normal olmayan glukoz varlığı

•    İdrarda kan (Hematüri)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

•    Baş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissi

•    Kendini hasta hissetme

•    Kendini kötü veya baskı altında hissetme

■ Zihin karışıklığı

• Yorgunluk hissi

•    Uyuşukluk

•    Kendini depresif hissetme veya çöküntü hali

•    Konsantrasyon sorunlan

•    Uyku sorunlan

•    Denge kaybı

•    Baş ağnsı

•    Halsizlik, güçsüzlük

•    Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar)

•    Hazımsızlık

•    İştah kaybı

•    İshal

•    Kabızlık

•    Kann ağnsı (mide ağnsı, mide bozukluğu, bulantı ve kusma)

• Şişlik hissi (mide ve/veya barsakta gaz artışı)

• Sırt, kemik veya eklem ağnsı

•    Ayak bileklerinde şişme

•    Işığa duyarlılık

•    Morarma

•    Ciltte yanma

•    Egzama, deri döküntüsü

•    Göz kuruması

- Kas spazmlan, halsizlik (bazen şiddetli ve ağniı)

•    Böbrek sorunlan

•    Erkeklerde ereksiyon zorluğu

•    Ciltte kanncalanma ve uyuşukluk

•    Çoklu eklem ağnlan, yüzde kızanklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupus eritematoz benzeri belirtiler)

Bunlar OLMETEC PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU