İlaç Ara

PADERO PLUS 4/1.25 mg 30 tablet

Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
29.96 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PADERO PLUS 4 mg /1.25 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 4 mg Perindopril erbumin tuzu ve 1.25 mg İndapamid içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Püskürterek kurutulmuş laktoz (Spray-dried laktoz 250), mikrokristalin selüloz PH 102, san demir oksit (E172), kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PADERO PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. PADERO PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PADERO PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PADERO PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PADERO PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PADERO PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar
 • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)
 • • Allopurinol (gut tedavisinde)

 • Terfenadin ve astemizol (kuru ateş ve aleıjilerin tedavisi    için    antihistaminler)
 • İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi    gibi    çeşitli    durumlarda    kullanılan
 • kortikosteroidler

  • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlanndan sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)

  • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

  • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)

  • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
 • • Enjeksiyon yoluyla altın (çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağn (poliartrit romatoid) tedavisinde

  • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozukluklann tedavisinde)

 • Bepridil (angina pektoris tedavisinde)
 • • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

  • Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)

  • Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

  • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Kalsiyum (tuzları)
 • Uyancı (stimülan) laksatifler (örn. senna)
 • • Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz salisilatlar (örn. aspirin)

  • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)

  • Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler)

 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecek bir zamanda kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.PADERO PLUS’in saklanması

PADERO PLUS t çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklayınız.

Son kullaüma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PADERO PLUS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PADERO PLUS’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi (P NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 İstanbul

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 / Düzce

DEVAMINI OKU

2.PADERO PLUS nedir ve ne için kullanılır?

• PADERO PLUS, 4 mg Perindopril erbumin ve 1.25 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.

• Antihipertansif grubuna aittir.

• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

• PADERO PLUS, sarı renkli, oblong, iki yüzü çentikli tabletler şeklinde, 30 tabletten oluşan blister ambalajlarda bulunmaktadır.

• PADERO PLUS esansiyel hipertansiyonun (nedeni bilinmeyen yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.PADERO PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• PADERO PLUS için önerilen günlük doz bir film kaplı tablettir. İlacınızı hergün aynı zamanda, tercihen sabahlan yemekten önce almanız önerilir.

• Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

• Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• PADERO PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletleri aç kamına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

PADERO PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

Eğer PADERO PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PADERO PLUS kullanırsanız

PADERO PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukan kaldırmak iyi gelecektir.

PADERO PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu farkettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysamz, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PADERO PLUS ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmaksınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi PADERO PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa PADERO PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,

• Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,

• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo (kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi), iğnelenme, görme bozuklukları, tinnitüs (kulakta çınlama), düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, öksürük, nefes darlığı, mide-bağırsak rahatsızlıkları (bulantı, mide ağrısı, anoreksi, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, ağız kuruluğu, sindirim güçlüğü veya hazımsızlık, ishal, kabızlık), alleıjik reaksiyonlar, kaşıntı, deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar, kramplar, yorgunluk hissi.

Yaygın olmayan: Değişken ruh hali, uyku sorunları, bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı), anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme), ürtiker (kurdeşen), purpura (deride kırmızı küçük noktalar), böbrek rahatsızlıkları, cinsel iktidarsızlık, terleme.

Seyrek: Zihin karışıklığı, kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi), eozinofilik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre), rinit (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı), ciddi deri hastalıkları, Örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eritem multiform), sistemik lupus eritematöz hastalığınız varsa daha kötüleşebilir (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı). Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.

Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir). Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU