İlaç Ara

TIORELAX 8 mg 20 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
34.07 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TİORELAX 8 mg Tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablette 8 mg tiyokolşikosid bulunur.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, kopovidon, kolloidal silika ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIORELAX nedir ve ne için kullanılır?

2. TIORELAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIORELAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIORELAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TIORELAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIORELAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer tiyokolşikoside veya TİORELAX’ın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız,

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Kanama problemleriniz varsa ve/veya antikoagülan kullanıyor iseniz,

• Gebelik ve emzirme döneminde iseniz.

Ayrıca, tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

TIORELAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa,

• İlac ın kullanımı sırasında ishal görülür ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TIORELAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TIORELAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak, nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

TIORELAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TİORELAX, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• TİORELAX’ın kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

• Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaç kullanıyorsanız TİORELAX’ı kullanmayınız.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TIORELAX’in saklanması

tiorelaX ‘ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TIORELAX’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berksam İlaç Tic. A Ş. Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretici: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

DEVAMINI OKU

2.TIORELAX nedir ve ne için kullanılır?

• TİORELAX, kas gevşetici olarak etki gösterir.

• TİORELAX, karton kutuda, 20 tabletten oluşan blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, sarı renkli, yuvarlak, bir yüzünde "8" yazılı, diğer yüzü çentikli, bikonveks tabletler şeklindedir.

• TİORELAX, ağrılı kas spazmları (kasılmaları) ile ilişkili semptomların (hastalık belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.TIORELAX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde olağan doz, günde 2 defa 1 tablettir (günde toplam 16 mg tiyokolşikosid).

Önerilen tedavi süresi 5-7 gündür. Doktorunuz TİORELAX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

TİORELAX sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Tabletleri yeterli miktarda su ile (örneğin, bir bardak su ile) tok karnına alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda TİORELAX kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

TİORELAX'ın yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: TİORELAX' ın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer TIORELAX 'ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuzla veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TIORELAX kullanırsanız

TiORELAX 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TIORELAX'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TIORELAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TIORELAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa TİORELAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde,

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

• Baygınlık (vazovagal senkop),

• Deri döküntüleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİORELAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Sersemlik, uyuklama hali,

• Kaşıntı,

• Deri döküntüleri,

• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza söyleyiniz

• Mide ağrısı,

• İshal,

• Bulantı,

• Kusma.

Bunlar TİORELAX'ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU