İlaç Ara

EYESTIL tek doz göz damlası

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Teka Teknik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
25.76 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EYESTIL tek doz göz damlası Göze uygulanır.

Etken Madde

Sodyum hiyalüronat

100 ml’de, 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir.

Yardımcı maddeler

Disodyum fosfat dodekahidrat, monobazik sodyum fosfat, sodyum klorür, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EYESTIL nedir ve ne için kullanılır?

2. EYESTIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EYESTIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EYESTIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.EYESTIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EYESTIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :

• İçerdiği etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa EYESTIL’i kullanmayınız.

EYESTIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Deterjan veya dezenfektan etkisi gösteren diğer göz çözeltileriyle birlikte aynı zamanda kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EYESTIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EYESTIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız .

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EYESTIL’in emzirme dönemindeki etkisi bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

EYESTIL’in araç ve makine kullanımını engelleyecek hiçbir etkisi yoktur.

EYESTIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EYESTIL’in, içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.İçerikte bulunan yardımcı maddelerin hiçbiri için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Sodyum hiyalüronat, kuaterner amonyum tuzları mevcudiyetinde çökebilir. Bu bileşikleri içeren çözeltilerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.EYESTIL’in saklanması

EYESTIL ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EYESTIL’i kullanmayınız.

Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EYESTIL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET AŞ

Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300

Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel : 0212- 274 51 24

Fax : 0212- 272 15 68

Üretim yeri:

SIFI S.P.A.

’36,Via Ercole Patti 95020 Lavinaio- Aci S.Antonio Katanya-İTALYA Tel : 0039 095 792 21 11

DEVAMINI OKU

2.EYESTIL nedir ve ne için kullanılır?

• EYESTIL, her birinde 0.3 ml'lik göz damlası içeren, 20 adet düşük yoğunluklu polietilen tek dozluk kaplarda, 5'er adet halinde polyester/polietilen çift katlı poşetler içinde karton kutuda kullanıma hazır göz damlasıdır.

EYESTIL, kuru göz hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.EYESTIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EYESTIL'i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak EYESTIL ile tedavinin süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, her bir göze günde 6 defaya kadar 1 damla damlatınız. Bu, sizin EYESTİL'den tam yarar görmenizi sağlar.

Uygulama yolu ve metodu

• Yalnız oftalmik kullanım içindir.

• Göze uygulanır.

• İlacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

• Tek dozluk kabın kullanım öncesinde hasar görmediğini, açılmadığını kontrol ediniz.

• Tek dozlu kabı bandından çekerek çıkarın, üst kısmı çekmeden çevirerek açınız.

• Tek dozluk kabı açtıktan sonra hemen kullanın ve kullanım sonrasında arta kalan çözeltiyi atınız.

• İlacı uygularken göze ya da elleriniz dahil başka bir yüzeye kabın ucu ile dokunmayınız.

Çocuklarda kullanımı

Pediyatrik yaş grubunda, EYESTIL gerçekten ihtiyaç olması halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda özel bir doz ayarlaması öngörülmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer EYESTIL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EYESTIL kullanırsanız

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

EYESTIL 'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EYESTIL'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer EYESTIL'in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EYESTIL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece EYESTIL kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EYESTIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

• Gözkapağı veya konjonktiva inflamasyonu

• Kızarıklık, gözyaşı salgısında artış veya yüzeyel alerjik reaksiyonlar, keratit

• Kaşıntı, yanma

Bunlar EYESTIL'in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU