İlaç Ara

COGITO 20 mg 90 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
401.85 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
90
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COGİTO 20 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablette, 16,62 mg memantine eşdeğer 20 mg memantin hidroklorür bulunur,

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, kolloidal anhidr silika, talk, magnezyum stearat, titanyum dioksit, polietilen glikol, polivinil alkol, kırmızı demir oksit ve siyah demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COGITO nedir ve ne için kullanılır?

2. COGITO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COGITO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COGITO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COGITO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COGITO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

COGITO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

• Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise.

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve COGİTO’nun klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aym zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

COGİTO, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

COGITO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örneğin; normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

COGİTO kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; COGİTO reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba ve makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

COGITO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

COGİTO, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri COGİTO ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • Dantrolen, baklofen
 • Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin
 • • Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

  • Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
 • Oral antikoagülanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu COGİTO kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.COGITO’in saklanması

COGİTO9’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COGITO’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berksam İlaç Tic. A.Ş,

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL Tel: (+90 212) 534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

DEVAMINI OKU

2.COGITO nedir ve ne için kullanılır?

• COGİTO, 90 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Pembe renkli, hafif bikonveks, iki tarafı çentikli, oval film kaplı tabletlerdir.

• COGİTO, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır. Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. COGİTO, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. COGİTO, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.COGITO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

COGİTO’yu her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. İlacınızdan yararlanabilmeniz için ilacınızı hergün düzenli bir şekilde ve aynı saatte almanız gerekir. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen COGİTO dozu günde bir kez 20 mg’dır (günde 1 adet COGİTO 20 mg Film Kaplı Tablet). Yan etki riskini azaltmak İçin, ilk üç hafta boyunca doz haftada 5 mg’lık artışlar yapılarak doktorunuz tarafından ayarlanır.

Tedaviye 5 mg'lık günlük dozla başlanır ve bir hafta devam edilir. İkinci hafta günde 10 mg ve üçüncü hafta günde 15 mg kullanılır.

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye günde 20 mg’lık (günde 1 adet COGİTO 20 mg Film Kaplı Tablet) önerilen idame dozu ile devam edilir.

Tedavi süresi: Size yaran olduğu sürece ve kabul edilemeyecek herhangi bir yan etki görülmedikçe COGİTO almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

COGİTO, günde bir kez ağız yoluyla alınmalıdır. Tabletleri bir miktar su ile yutunuz. Tabletler yiyecekle veya yiyecekten bağımsız olarak alınabilir.

• Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukanda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 1 adet COGİTO 20 mg Film Kaplı Tablet).

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğeri hasarlı hastalarda COGİTO kullanımına ilişkin veri mevcut değildir.

Eğer COGİTO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COGITO kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla COGITO kullanırsanız

• COGİTO’dan aşın doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

COGİTO’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COGITO'i kullanmayı unuttuysanız

COGİTO dozunuzu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COGİTO ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

COGİTO ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COGITO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın az Tinde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000 hastanın birinden az görülebilir.

10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Yaygın:

• Baş ağnsı

• Uyuklama hali

• Kabızlık

• Sersemlik hissi

• Yüksek kan basıncı

Yaygın olmayan:

• Yorgunluk

• Mantar enfeksiyonları

• Konfuzyon (bilinç bulanıklığı)

• Halüsinasyonlar (varsanılar)

• Kusma

• Yürüyüş anormalliği

• Damar içinde pıhtı oluşması (tromboz/tromboembolizm)

Çok seyrek:

• Nöbetler

Sıklığı bilinmeyen:

• Pankreatit (pankreas iltihabı)

• Psikotik reaksiyonlar

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Memantin ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU