İlaç Ara

TIYOZID 4 mg/2 ml IM 6 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
20.44 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

TİYOZİD 4 mg/2 ml IM ampul

Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampulde 4 mg tiyokolşikosid

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIYOZID nedir ve ne için kullanılır?

2. TIYOZID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIYOZID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIYOZID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.TIYOZID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIYOZID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

• Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

Hamilelik

Ayrıca TİYOZİD’in 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı Önerilmemektedir.

TIYOZID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin İçin geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

TIYOZID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TIYOZID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu İlacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidİn ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak nadir uyuklama, sersemleme vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

TIYOZID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TİYOZİD’in kas iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir.

Aynı sebepten ötürü düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.TIYOZID’in saklanması

TİYOZİD ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TIYOZID’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TIYOZID’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 İstanbul

Üretim yeri:

İDOL İLAÇ DOLUM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No:20 Topkapı 34020 İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.TIYOZID nedir ve ne için kullanılır?

• TİYOZİD, 2 mPlik renksiz Tip I cam ampul içinde; sarı renkli, parçacık içermeyen berrak çözeltidir. Her 2 ml’lik çözelti etkin madde olarak 4 mg tiyokolşikosid içerir. Her kutuda 2 ml’lik 6 adet ampul bulunmaktadır.

• TİYOZİD esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Kas-iskelet sistemi İle ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.TIYOZID nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TİYOZİD kas içine enjekte edilerek kullanılır. Enjeksiyon işlemi bu konuda eğitim görmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafından yapılır.

Genellikle erişkinlerde günde 2 defa 1 ampul (4 mg) kas İçine enjekte edilerek kullanılır. Tedavi süresi 3-5 gündür.

Şiddetli kas kramplarında tedaviye günde 2 defa intramüsküler uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır.

Ampul formu ile 3-5 gün süren tedaviden sonra, gerekirse tedavi 5-7 gün oral olarak günde 2 defa 8 mg (1 adet TİYOZİD 8 mg tablet ya da 2 adet TİYOZİD 4 mg tablet) ile sürdürülür.

Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (İ.M. enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

TİYOZİD’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

TİYOZİD’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer TİYOZİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TIYOZID kullanırsanız

TİYOZİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TIYOZID'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TİYOZİD ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi TIYOZID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TİYOZİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi

• Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem)

• Deri döküntüleri

• Baygınlık (vazovagal senkop)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TİYOZİD' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sersemlik, uyuklama hali

• Kaşıntı

• Kurdeşen

• Tansiyon düşüklüğü, geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bulantı

• Kusma

• İshal

• Mide ağrısı

Bunlar TİYOZİD’ in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU